Contact us now
ihunters@outlook.com

Regulamin konkursu fotograficznego „Technologiczny powiew wiosny na UMCS”

Regulamin konkursu fotograficznego „Technologiczny powiew wiosny na UMCS”

Plik do pobrania »

 

Regulamin konkursu fotograficznego

„Technologiczny powiew wiosny na UMCS”

 

 • 1

Organizator konkursu


Organizatorem konkursu fotograficznego Technologiczny powiew wiosny na UMCS”, zwanego dalej „Konkursem” jest Studenckie Koło Naukowe Infobrokeringu i Nowych Technologii „InfoHunters” działające przy Instytucie Informacji  Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, zwane dalej „Organizatorem”. 

 • 2

Cel i tematyka konkursu

Celem konkursu jest wzrost świadomości jego Uczestników na temat otaczających nas zaawansowanych rozwiązań technicznych i ich roli w zdobywaniu wiedzy oraz skłonienie Uczestników do refleksji nad wpływem nowych technologii na życie codzienne. Ponadto Konkurs ma na celu zainteresowanie przyszłych oraz obecnych studentów tematyką nowych technologii oraz zaprezentowanie im zagadnień związanych z życiem studenckim UMCS. Tematyką każdej pracy biorącej udział w Konkursie powinno być wykorzystanie, zastosowanie lub propagowanie nowych technologii na terenie Kampusu (terytorialne powiązanie pracy z Kampusem UMCS jest obligatoryjnym warunkiem uczestnictwa w Konkursie)

 • 3

Uczestnicy konkursu

Konkurs „Technologiczny powiew wiosny na UMCS” adresowany jest do wszystkich studentów UMCS oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych fotografią i tematyką nowych technologii, niezależnie od miejsca zamieszkania.

 • 4

Zgłaszanie prac

 

 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres infohunters@outlook.com Zdjęcie musi być w formacie JPG, PNG, bądź TIFF a wielkość pliku nie może przekroczyć 15 MB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości.)
 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę.
 3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
 • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko),
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu, adres e-mail,
 • tytuł fotografii,
 • plik JPG podpisany nazwiskiem Autora, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny,
 • tytuł fotografii, jeśli został nadany przez Autora,
 • data i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być wcześniejsza niż 1.01.2017 r.).
 1. Zgłoszenia prac są przyjmowane do 15 czerwca 2017 r.
 2. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
 3. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
 4. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich Autorzy.
 5. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
 6. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
 8. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe posiada zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w § 9 i § 10 powyżej.
 9. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych § 9, § 10 oraz § 11 powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 1. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą, której mowa powyżej. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane na stronie internetowej koła oraz na wystawie pokonkursowej.

 

 

 • 5

Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

 

 1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
 2. W skład Jury wchodzić będzie: dwóch pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS, Prezes Koła Naukowego oraz dwóch członków Koła Naukowego.
 3. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę: wartość artystyczną i oryginalność nadesłanych fotografii.
 4. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze cztery prace, które zajmą odpowiednio  pierwsze, drugie, trzecie i czwarte miejsce.
 5. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
 6. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 7. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
 8. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie http://infohunters.umcs.lublin.pl/ oraz na fanpage’u Organizatora https://www.facebook.com/InfoHunters/.
 • 6

Nagrody

 

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
 • za zajęcie I miejsca –  tablet + dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej
 • za zajęcie II miejsca – czytnik ebooków + dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej
 • za zajęcie III miejsca – okulary wirtualnej rzeczywistości VR + pilot do urządzeń mobilnych + dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej
 • za zajęcie IV miejsca – nagroda niespodzianka
 1. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.

 

 • 7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://infohunters.umcs.lublin.pl/
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z  19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).
 4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Jeden komentarz - Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *